Pozvánka na výroční členskou schůzi konanou dne 18.2.2020 od 18.00 hod. v bytě u Valešů

Program členské schůze

  1. Zahájení a volba orgánů schůze
  2. Schválení programu
  3. Zpráva o činnosti družstva za rok 2019
  4. Zpráva o hospodaření v roce 2019
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2019
  6. Volba nového představenstva
  7. Posouzení nabídek na likvidátora družstva
  8. Diskuse – různé
  9. Schválení usnesení


 Jiří Valeš v.r.

člen představenstva družstva

Bytové družstvo Na Zderaze 13

IČO: 60196033

V Praze dne 2. února 2020