Pozvánka na členskou schůzi (25.6.2014)

AKTUALIZOVÁNO 27.6.2014 – Usnesení členské schůze k náhledu pod pozvánkou

Pozvánka na členskou schůzi Družstva vlastníků domu Na Zderaze 13/1322, se sídlem Na Zderaze 13/1322, IČ 60196033, která se bude konat dne 25.6.2014 ve 13 hod. v notářské kanceláři Mgr. Michaely Oswaldové, nám. Míru 15, Praha 2.

Program členské schůze:
1. Zahájení, prezence, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů členské schůze
3. Projednání a odsouhlasení změny stanov družstva za účasti notáře
4. Schválení usnesení
5. Různé
6. Závěr

Tato pozvánka na členskou schůzi byla vyvěšena na nástěnce DVD, vhozena do bytových schránek všech členů DVD a dále ve smyslu ust. § 636 zákona o obchodních korporacích byla uveřejněna na internetových stránkách DVD (www.nazderaze13.cz).

S návrhem stanov byli všichni členové družstva seznámeni a je též uveřejněn na internetových stránkách družstva (www.nazderaze13.cz).

V zájmu zajištění usnášeníschopnosti členské schůze žádám ty členy družstva, kteří se nemohou členské schůze osobně zúčastnit, aby udělili úředně ověřenou plnou moc jinému členu družstva. Účast všech členů, ať již přímá či v zastoupení, na členské schůzi je nanejvýš potřebná.
Ing. Karel Hájek, v.r.
místopředseda

PhDr. Kateřina Lukešová, v.r.
předsedkyně

 

Přílohy :
Návrh změny stanov (dokument PDF)
Plná moc formulář (dokument DOC)

Usnesení :

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozvánky a jeho autorem je Jan Hájek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.