Pozvánka na členskou schůzi – pondělí 7. března 2016

Zderaz pozvánka na ČS březen 2016

V Praze dne 19. února 2016

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13
v pondělí 7. března 2016 od 19.00 hodin v bytě u Lukešů

Program členské schůze

 1. Zahájení schůze

 2. Volba orgánů členské schůze

 3. Zpráva o činnosti družstva za rok 2015

 4. Zpráva o hospodaření v roce 2015

 5. Zpráva o kontrole účetnictví za rok 2015

 6. Schválení účetní závěrky za rok 2015

 7. Plán činnosti družstva na rok 2016

 8. Další strategie ve věci odkoupení pozemku od Městské části Praha 2

 9. Doplňující volba představenstva družstva

 10. Diskuse – různé

 11. Schválení usnesení

Kateřina Lukešová v.r.

předsedkyně družstva

Bytové družstvo Na Zderaze 13

IČ: 60196033

Revize spalinových cest 2015

Milí sousedé,

ve čtvrtek 17.12.2015 v době od 9,30 do 11 hodin proběhne v jednotlivých bytech pravidelná povinná roční revize spalinových cest. Žádám Vás proto o zajištění přístupu do bytů v tomto termínu.

Děkuji za Vaši součinnost

Kateřina Lukešová
předsedkyně družstva
Bytové družstvo Na Zderaze 13

Pozvánka na členskou schůzi – čtvrtek 19.2.2015 od 19 hodin

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Na Zderaze 13 která se koná ve čtvrtek 19.února 2015 od 19.00 hodin v bytě u Lukešů

Program členské schůze

 1. Zahájení schůze
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Zpráva o činnosti družstva za rok 2014
 4. Zpráva o kontrole účetnictví za rok 2014
 5. Projednání účetní závěrky za rok 2014
 6. Plán činnosti družstva na rok 2015
 7. Odkoupení pozemku od Městské části Praha 2
 8. Volba členů představenstva družstva
 9. Diskuse – různé
 10. Schválení usnesení

 

Kateřina Lukešová v.r.
předsedkyně družstva
Bytové družstvo Na Zderaze 13
IČ: 60196033

Odečet vodoměrů

Milí sousedé,

 v  úterý 13. 1.  2014 v 19,00 proběhne každoroční odečet vody  na vodoměrech ve Vašich bytech.

Je také možné k tomuto termínu vhodit do naší schránky lísteček s napsanými údaji.

 Děkujeme

                                                Heřmánkovi

 

Pozvánka na členskou schůzi (25.6.2014)

AKTUALIZOVÁNO 27.6.2014 – Usnesení členské schůze k náhledu pod pozvánkou

Pozvánka na členskou schůzi Družstva vlastníků domu Na Zderaze 13/1322, se sídlem Na Zderaze 13/1322, IČ 60196033, která se bude konat dne 25.6.2014 ve 13 hod. v notářské kanceláři Mgr. Michaely Oswaldové, nám. Míru 15, Praha 2.

Program členské schůze:
1. Zahájení, prezence, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů členské schůze
3. Projednání a odsouhlasení změny stanov družstva za účasti notáře
4. Schválení usnesení
5. Různé
6. Závěr

Tato pozvánka na členskou schůzi byla vyvěšena na nástěnce DVD, vhozena do bytových schránek všech členů DVD a dále ve smyslu ust. § 636 zákona o obchodních korporacích byla uveřejněna na internetových stránkách DVD (www.nazderaze13.cz).

S návrhem stanov byli všichni členové družstva seznámeni a je též uveřejněn na internetových stránkách družstva (www.nazderaze13.cz).

V zájmu zajištění usnášeníschopnosti členské schůze žádám ty členy družstva, kteří se nemohou členské schůze osobně zúčastnit, aby udělili úředně ověřenou plnou moc jinému členu družstva. Účast všech členů, ať již přímá či v zastoupení, na členské schůzi je nanejvýš potřebná.
Ing. Karel Hájek, v.r.
místopředseda

PhDr. Kateřina Lukešová, v.r.
předsedkyně

 

Přílohy :
Návrh změny stanov (dokument PDF)
Plná moc formulář (dokument DOC)

Usnesení :